Artikel 1: Definities

 • iGalaxy, gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85474134, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de verkoper.
 • De voorwaarden die van toepassing zijn op iGalaxy gelden evenzo voor Refreshed Apples B.V.
 • De entiteit die zaken doet met iGalaxy wordt in deze voorwaarden benoemd als de koper.
 • Verkoper en koper worden samen aangeduid als partijen.
 • Onder de term overeenkomst wordt verstaan de koopovereenkomst die tussen partijen tot stand komt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, diensten en overeenkomsten verricht of aangegaan door iGalaxy.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Artikel 3: Betaling

 • Betaling voor aankopen gebeurt onmiddellijk via de webshop; voor reserveringen kan een aanbetaling vereist zijn.
 • Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, verkeert de koper in verzuim.
 • Kosten voor incasso van te laat betaalde bedragen vallen onder verantwoordelijkheid van de koper.
 • Bij faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de koper worden alle vorderingen direct opeisbaar.
 • Weigering van samenwerking door de koper ontslaat hem niet van de betalingsverplichting.

Artikel 4: Aanbiedingen, Offertes en Prijzen

 • Aanbiedingen van iGalaxy zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding expliciet een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een aanbod binnen deze termijn niet wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 • Genoemde levertijden in offertes van iGalaxy zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de koper en iGalaxy.
 • Aanbiedingen en offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige nabestellingen. Voor nabestellingen dienen nieuwe afspraken expliciet en schriftelijk bevestigd te worden door beide partijen.
 • De prijzen vermeld in aanbiedingen, offertes en facturen van iGalaxy omvatten de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen, waardoor de koper altijd een transparant overzicht heeft van de totale kosten.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 • Consumenten hebben het recht om binnen 28 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst met iGalaxy te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • Na het kenbaar maken van de wens gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de consument binnen 14 dagen het product daadwerkelijk terug te zenden. iGalaxy vergoedt vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag, inclusief de standaard verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 • Tijdens de bedenktijd wordt van de consument verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover nodig is om te beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan iGalaxy te retourneren, conform de door iGalaxy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Mocht het product beschadigd teruggezonden worden of de verpakking meer beschadigd is dan nodig was om het product te proberen, dan kan iGalaxy deze waardevermindering van het product aan de consument doorberekenen. Daarom is het van belang dat het product tijdens de bedenktijd met zorg wordt behandeld en bij een retourzending goed verpakt is.

ALGEMENE VOORWAARDEN IGALAXY

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst

 • Als tijdens de uitvoering blijkt dat het voor een behoorlijke realisatie noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg aanpassen.
 • Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan dit het tijdstip van voltooiing beïnvloeden. iGalaxy informeert de koper hierover zo snel mogelijk.
 • Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, wordt de koper hierover van tevoren ingelicht.
 • Een vastgestelde prijs kan worden aangepast als gevolg van de overeenkomstwijziging. iGalaxy zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 • Meerwerkkosten kunnen niet door iGalaxy in rekening worden gebracht als de noodzaak tot wijziging of aanvulling aan iGalaxy kan worden toegerekend.

Artikel 7: Levering en Risico-overgang

 • Het risico van de goederen gaat over op de koper vanaf het moment dat deze in ontvangst worden genomen.

Artikel 8: Onderzoek, Reclames

 • Bij ontvangst dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te (laten) inspecteren. Eventuele gebreken of afwijkingen moeten binnen een korte termijn na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering, schriftelijk aan iGalaxy worden gemeld.
 • Bij tijdige, gegronde klachten heeft iGalaxy de keuze het gebrek te herstellen, de geleverde goederen te vervangen of de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden door een evenredige terugbetaling zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst.
 • Klachten na verwerking of doorvoer van de geleverde goederen worden niet meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en Modellen

 • Indien een monster of model is getoond of verstrekt aan de koper, wordt dit vermoed slechts als indicatie verstrekt te zijn, tenzij nadrukkelijk overeengekomen dat het te leveren exact overeenkomt.

Artikel 10: Prijzen

 • iGalaxy toont bij elk product zowel de originele adviesprijs als de verkoopprijs van iGalaxy, waarbij de originele adviesprijs doorgestreept is om transparantie te bieden over de besparing.

Artikel 11: Levering

 • Levering vindt plaats ‘af fabriek/winkel/magazijn’, wat inhoudt dat alle kosten van verzending voor rekening van de koper komen.
 • De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment dat iGalaxy deze ter beschikking stelt of laat afleveren.
 • Indien de koper niet aan zijn afnameplicht voldoet, mag iGalaxy de producten opslaan op kosten en risico van de koper.

ALGEMENE VOORWAARDEN IGALAXY

Artikel 12: Overmacht

 1. iGalaxy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop iGalaxy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor iGalaxy niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van iGalaxy of van derden daaronder begrepen. iGalaxy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat iGalaxy haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. iGalaxy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover iGalaxy ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is iGalaxy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het iGalaxy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de bestelling of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van iGalaxy op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit hoofde van deze overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. iGalaxy en koper komen nadrukkelijk overeen dat deze toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door iGalaxy aan koper geleverde zaken blijven eigendom van iGalaxy totdat de koper alle verplichtingen uit de met iGalaxy gesloten koopovereenkomsten deugdelijk is nagekomen.
 2. Door iGalaxy geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper dient altijd al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van iGalaxy veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om iGalaxy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval iGalaxy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan iGalaxy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van iGalaxy zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Indien door iGalaxy geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van iGalaxy jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid van iGalaxy beperkt tot vervanging van het product, herstel of terugbetaling van de koopsom.
 3. iGalaxy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van derden.
 4. iGalaxy draagt geen verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook die de koper mocht lijden door het niet direct kunnen gebruiken van het gekochte product.

ALGEMENE VOORWAARDEN IGALAXY

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. iGalaxy beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 
maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij iGalaxy ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht 
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de 
ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting 
WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost 
kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting 
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de 
consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de 
door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke 
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer
als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het 
voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten 
verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden 
via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van iGalaxy niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de 
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
of repareren.

Artikel 17: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het 
hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de 
overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en 
dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te 
maken. Deze garantie geldt voor een periode van 24 maanden na aankoop 
(voorheen 3 maanden/12 maanden, periode op factuur is leidend).
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een 
zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een 
inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van 
verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie
nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW.
Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend
was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als 
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder 
toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel 
geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor 
doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een 
door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie
die door die producent wordt verstrekt.
 5. Onze garantie biedt geen dekking voor slijtage van batterijen die door normaal gebruik is ontstaan. Binnen 28 dagen na ontvangst van product met batterij dient de klant een melding te maken wanneer hij/zij het gevoel heeft dat de batterij onder niveau presteert. De garantieperiode van 2 jaar geldt niet voor een in prestatie afnemende batterij wegens het zijn van een verbruiksvoorwerp.

Artikel 18: Intellectueel Eigendom

 • iGalaxy, evenals Refreshed Apples B.V., claimt geen eigendom, aandeelhouderschap, of geautoriseerde wederverkoopstatus van Samsung Group producten. Alle rechten gerelateerd aan Samsung Group. blijven intact en worden niet geschonden of misbruikt door iGalaxy of haar klanten.
 • Klanten mogen de intellectuele eigendommen gerelateerd aan iGalaxy niet kopiëren, vertonen, beschikbaar stellen aan derden, of op andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iGalaxy.

Artikel 19: Wijziging Algemene Voorwaarden

 • iGalaxy behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Veranderingen van ondergeschikt belang kunnen altijd doorgevoerd worden.
 • Voor significante inhoudelijke wijzigingen streeft iGalaxy ernaar deze vooraf te overleggen met klanten.
 • Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij wezenlijke wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Artikel 20: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen iGalaxy en de koper is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor geschillen is de Nederlandse rechter binnen het arrondissement waar iGalaxy gevestigd is exclusief bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 • Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend worden beschouwd, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Via onderstaande knop wordt u naar de privacy verklaring van iGalaxy begeleid.

Privacy verklaring

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Terug naar winkel